Appearance of the 5th city of Binh Duong

(NLĐO) – Ben Cat city in Binh Duong province was established on the basis of the status quo of 234.35 km2 natural area and population size of 364,578 people of Ben Cat town.   Thus, Binh Duong province has 9 district-level administrative units including 5 cities (Thu Dau Mot, Tan Uyen, Di An, Thuan An, …

Appearance of the 5th city of Binh Duong Read More »

(NLĐO) – Ben Cat city in Binh Duong province was established on the basis of the status quo of 234.35 km2 natural area and population size of 364,578 people of Ben Cat town.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập phường An Điền, An Tây thuộc thị xã Bến Cát và thành lập TP Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương. Theo phương án Chính phủ trình, phường An Điền, An Tây thuộc thị xã Bến Cát được thành lập trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã An Điền và An Tây (Ảnh: Quốc Chiến)
The National Assembly Standing Committee voted to approve the Resolution on the establishment of An Dien ward, An Tay ward in Ben Cat town and the establishment of Ben Cat city in Binh Duong province. According to the plan submitted by the Government, An Dien and An Tay wards in Ben Cat town were established on the basis of the status quo of natural area and population size of An Dien commune and An Tay (Photo: Quoc Chien)
Phường An Điền có 31,22 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 25.363 người; phường An Tây có 44,01 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 41.917 người. TP Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương được thành lập trên cơ sở nguyên trạng 234,35 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 364.578 người của thị xã Bến Cát (Ảnh: Quốc Chiến)
An Dien ward has 31.22 km2 of natural area, a population size of 25,363 people; An Tay ward has 44.01 km2 of natural area, a population size of 41,917 people. Ben Cat City in Binh Duong province was established on the basis of the status quo of 234.35 km2 natural area and population scale of 364,578 people of Ben Cat town (Photo: Quoc Chien)

 

Đây cũng là vùng phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sạch, trung tâm nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ; vùng bảo vệ cảnh quan dọc sông Sài Gòn, sông Đồng Nai và cảnh quan nông nghiệp ngoại vi. (Trong ảnh: Trường Đại học Việt Đức tọa lạc tại phường Thới Hòa, TP Bến Cát)
This is also a region for the development of high-tech industry, clean industry, center for research and transfer of science and technology; landscape protection zone along the Saigon River, Dong Nai River and peripheral agricultural landscapes. (In the photo: VGU is located in Thoi Hoa ward, Ben Cat city)
Đây cũng là vị trí có vai trò quan trọng đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, công nghiệp hóa, đô thị hóa, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh Bình Dương và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. (Trong ảnh: Lãnh đạo TP Bến Cát tặng quà lưu niệm cho Bí thư phụ trách kinh tế của Đại sứ quán Ba Lan và lãnh đạo Công ty ILD Coffee chuyên sản xuất cà phê lạnh của Ba Lan đến tìm hiểu đầu tư
This is also an important position for the process of socio-economic development, investment attraction, industrialization, urbanization, ensuring national defense and security of Binh Duong province and the southern key economic region. (In the photo: Leaders of Ben Cat City presented souvenirs to the Secretary in charge of Economic Affairs of the Polish Embassy and leaders of ILD Coffee Company specializing in Polish cold coffee production to explore investment
Hiện tại, Bến Cát có 8 khu công nghiệp và 1 khu sản xuất tập trung, giải quyết việc làm cho khoảng 180.000 lao động; có 5.985 dự án đầu tư, trong đó, có 5.186 dự án trong nước với tổng số vốn gần 55 tỉ đồng và 799 dự án nước ngoài với tổng vốn 9,28 tỉ USD (Trong ảnh: Các cấp Công đoàn và chính quyền địa phương tặng quà cho công nhân dịp Tết nguyên đán 2024)
Currently, Ben Cat has 8 industrial parks and 1 concentrated production zone, creating jobs for about 180,000 workers; There are 5,985 investment projects, of which, 5,186 domestic projects with a total capital of nearly 55 billion VND and 799 foreign projects with a total capital of 9.28 billion USD (In the photo: Trade unions and local authorities give gifts to workers on the occasion of Lunar New Year 2024)
Định hướng phát triển đô thị Bến Cát đến 2030 là đô thị công nghiệp - dịch vụ; đến 2040 là trung tâm đô thị có chức năng đô thị công nghiệp - dịch vụ - đầu mối giao thông; có hệ thống giao thông đường bộ phát triển mạnh, kết nối thông suốt với các tuyến đường trọng điểm, các khu công nghiệp, đô thị phía Nam của tỉnh, với TP HCM, tỉnh Bình Phước và các tỉnh Tây Nguyên (Trong ảnh: Một đoạn đường Vành đai 4 nối đường 10 làn xe Mỹ Phước- Bàu Bàng đi qua địa bàn KCN Mỹ Phước, TP Bến Cát)
Ben Cat urban development orientation to 2030 is an industrial – service city; by 2040, it will be an urban center with the function of an industrial – service urban – transport hub; have a thriving road traffic system, smoothly connecting with key roads, industrial parks and urban areas in the south of the province, with Ho Chi Minh City, Binh Phuoc province and Central Highlands provinces (In the photo: A section of Ring Road 4 connecting My Phuoc – Bau Bang 10-lane road passes through My Phuoc Industrial Park, Ben Cat City)
Phường An Điền có 31,22 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 25.363 người; phường An Tây có 44,01 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 41.917 người. TP Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương được thành lập trên cơ sở nguyên trạng 234,35 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 364.578 người của thị xã Bến Cát (Ảnh: Quốc Chiến)
Richland Residence urban area – a project in the center of Ben Cat is attracting many customers

Thus, Binh Duong province has 9 district-level administrative units including 5 cities (Thu Dau Mot, Tan Uyen, Di An, Thuan An, Ben Cat) and 4 districts (Bau Bang, Dau Tieng, Bac Tan Uyen and Phu Giao); There are 91 commune-level administrative divisions, including 47 wards, 5 towns and 39 communes.

Ben Cat is one of the 5 important cities of Binh Duong province, which is the northern dynamic city of Ho Chi Minh City.

Thanh Thao

Scroll to Top