Nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho thành tích công tác xã hội từ thiện giai đoạn 2010 – 2014

Nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho thành tích công tác xã hội từ thiện giai đoạn 2010 – 2014

Scroll to Top