Chuyển đổi thành Kim Oanh Foundation

Chuyển đổi thành Kim Oanh Foundation – tổ chức xã hội phi lợi nhuận chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế, uy tín, minh bạch nhằm chia sẻ những giá trị nhân văn và thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển bền vững.

Chuyển đổi thành Kim Oanh Foundation – tổ chức xã hội phi lợi nhuận chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế, uy tín, minh bạch nhằm chia sẻ những giá trị nhân văn và thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển bền vững.

Scroll to Top