Chuyển đổi mô hình tập đoàn

Chuyển đổi mô hình tập đoàn, trở thành nhà phát triển bất động sản chuyên nghiệp với 3 công ty thành viên.

Chuyển đổi mô hình tập đoàn, trở thành nhà phát triển bất động sản chuyên nghiệp với 3 công ty thành viên.

Scroll to Top